Thursday, February 9, 2017

Kulit, Balung, Getihku Jawa, Nanging Piye Yen Ora Isa Basa Jawa
Sakjane ya ora patut yen ngaku wong Jawa ora bisa basa Jawa, dudu cara ngucapake migunaake ngoko utawa krama, nanging pangertene yen basa Jawa iku nuduhake asal usule, trah keturunane saka Tanah Jawa.

Akeh banget ing jaman saiki wong kang asal usule saka Jawa nanging wus ora mangerteni Basane Ibu, kepara ana kang sakjane isih bisa ngucapake basa Jawa nanging malah isin, lingsem yen wong liya mangerteni yen slirane iku keturunan Jawa.

Ana kang boro menyang kutho, mangkat ijeh migunaake basa Jawa, ijeh nyeluk bapak – simbok, kakang – mbakyu, paklik –bulik, eeh sakwise mulih basa Jawane ilang kalur ana karameane kutho. Banjur ngucap elu, gue, mamah papah, mamih papih. 

lha bahasane ndisik wus luntur menyang endi?

Ana uga kang pacelathone wus malih dadi bangsa manca, mbuh iku amarga kapinterane, jabatane, banda bandune, tumpakane utawa liane kang ndadeake ngowah-owahi adat, yen pacelaton wus ora migunaake asal usule nanging wus salin adha, celukane wus ganti umi, abi ben mambu kearab-araban. Sakliyane iku ana sing di celuk mamih – papih, ben mambu keeropa-eropaan. 

Iku babagan tata basa, sakbanjure sandang penganggo uga wus gumanti, saiki arang banget wong kakung kagungan beskap, blangkon, lan jarik lurik, saya maneh keris, minangka pakurmatan yen ngrawuhi pahargyan utawa ngrawuhi resepsi temantenan. Kang kenya semono uga wus ora kersa ngagem nyamping kebaya, sanggulan lan gelungan, wus gumanti hijab lan jilbab, malah kakunge ngagem gamis kaya daster kae.
Pangandikane pinisepuh jare mangkene “ajining diri saka ing lathi, ajining salira saka ing busana”, lan basa minangka jatidiri kabudayan adi luhung yasa pangriptane para leluhur duk ing wuri, ananging saiki wus meh ilang jati dirine bangsane.

Kang luwih nista yen ngagem sandang penganggo you can see, kathok cekak, kaos oblong brundul rambut di brunduli kamangka dewee wadon, lha kok ora ngemper-emper yen dewee iku kenya kang kudu njaga trapsila lan suba sitha. Semono uga kang kakung, rigma di gawe cukur punk, yen ora digawe gimbal saya saru maneh rambute dicukur kaya capinge prajurit romawi, kiwa tengen gundul tengahe dawa nglewer. Duuh Gusti kena apa bangsaku kok pada lali mring jati diri.

Beda meneh kahanan asma kang kinarya japa. Asma ngemu werdi kanggo nuju mrih karaharjan lan kaslametan, uga minangka tethenger. Sakliyane iku uga kanggo nuduhake jati dirine yen dadi wong saka trah Jawa. Jeneng Paimin Paimo Ngatimin Ngatino lan Lasino hehehee kayane kok saiki wus meh musna, Kaganti asma saka tlatah manca Robert, Faturohman, Philip, Michael yen iku nuduhake wong ngengkel. Jeneng Paini, Tukini Sumini Rumini wus ilang gantine Angeline, Aulia, Jasmine sing mining-mining.

Ora ngluputake pilihan asma kang tinulis ing asma, nanging mung prihatin bae marang sanak kadangku bangsa Jawa kang wus meh ilang Jawane. 

Banjur becike kepiye?

Aku mung isa ngucap siji, ngungun, mbededeg, mumet, ora bisa ngucap sapadha kewala.

Iku hak asasi

Mung aku nyenyuwun mring Gusti, muga bangsaku, bangsa jawi kang ndak tresnani iki tetepa lestari. Muga bangsaku iki ijeh ana kang kersa ngleluri lan ngupadi jatidirine bangsa Jawi. Dudu saka manca kang durung mesti.


Mbokmenawa kancaku kang maca tulisan iki uga wus akeh kang ora mudheng karepe tulisanku iki, amarga wus lali mring basane kang adi luhung yaiku basa Jawa. kagem para nupiksa kang kepareng amos tulisan iki mbokmenawa kersa paring panyaruwe ing kolom komentar ngisor iki semono uga kepareng paring klik pambiji kanti tulus. 

Nuwun, matur nuwun

No comments:

Post a Comment