Sunday, January 15, 2017

Purwaka
Nuwun kawula nuwun,
Puji lan syukur  kunjuk ing ngayunaning Gusti Kang Murbeng Rat, Muga karahayon, katentreman lan  kaslametan, sarta kabagas-warasan, tansah tumanduk marang para nupiksa kabeh.  Salam rahayu marang para sutresna bangsa jawa ing saindenging bawono. Blog iki salah sawijine pangupaya ngleluri bangsa jawa ing saindenging jagat, ora bisa di tinampik menawa bangsa Jawa wus sumebar marang papan panggonan kang maneka warna lan ing kabeh benua ana bangsa jawa.
Mesti bae para sedulur kang mapan ana ing manca nagara, ora dumunung ana ing tanah jawa nduweni rasa kagen lan kepengin mangerteni lan meruhi tanah leluhure, semono uga sedulur kang ana ing tanah jawa uga kepengin mangerteni warga bangsa jawa kang ana ing manca nagara. Bangsa jawa ana kang urip ing New Caledonia, Suriname, Walanda, Jerman, Inggris, USA, Australia, Singapura, Malaysia, lan akeh ora bisa disebutake siji mbaka siji. Ana kang dadi menteri, ana kang dadi presiden, ana kang dadi artis kondang lan sakapanunggalane. Dene bangsa jawa jawa kang ana ing Republik Indonesia semono uga.
Nyuwun pangapurane kang gede dene blog iki ing nduwur tak gawe sarwa ireng, dudu gambar lan aksara kang sumunar endah, iki kanggo pangeling-eling menawa dukjaman semana, ana warga bangsa Jawa kang kentir katut kagawa menyang tanah sabrang, kapisah marang sanak kadang, waris lan tangga teparo, mapan ing tanah kang adoh kapisah samodra lan ora nduweni daya kanggo mulih myang papan dununge kang kawuri. Saeba nalangsa lan gede pangrahitane mikirake wong tuwa anak lan sedulure kang ana ing tanah jawa. Dene kulawarga kang ana ing Jawa ora mangerteni kepiye kahanane kulawarga kang katut kagawa Walanda menyang tanah sabrang, mbuh kepiye bae lara, pati lan uripe ora di mangerteni.

Kahanan saiki kang wus mardika lan era global kang wus ora kapisah saka majune jaman, mula bisa migunaake sarana komunikasi lumantar media sosial lan elektronik, sarta internet. Mula saka iku wus akeh group-group media sosial lumantar facebook, twitter lan sakpanunggalane, salah sijine Kangmas Sigit Prasetyo kang murwakani gawe group Sambung Roso Java Suriname – Indonesia kang di cekak dadi SRJSi.
Pranyata cacahe warga SRJSI iki wus akeh banget ana kurang luwih 30.600 an pawongan kang nggabung melu dadi warga SRJSI, dene pengesuh utawa amine ana cacah 22 pawongan kang dipandegani dening Pangripta SRJSI yaiku Sigit Prasetyo, ana admin saka Suriname, Walanda, Singapura, Australia lan saka Indonesia.
Akeh lan gede banget mupangate group iki, Kangmas Arie Groube wus bisa dadi parapara nemoake silsilah warga keturunan Jawa kang ana Manca, aku dewe wus tau dadi volunter methukake Marlien Moors bangsa  Walanda sedulure almarhumah Ibune ing laladan Salatiga Indonesia.  Sakliyane iku uga akeh banget mupangate, bisa sinau lan ngleluri adat tradisi kabudayan Jawa. Ndak kira cukup semene  atur kang bisa ndak caoske marang sedulur Jawa kabeh ing sak indenging bawono, oh yaa siji kang ndak suwun, yen ngersaake srawung lan pitepungan marang sedulur kang ana manca luwih becik migunaake basa jawa ngoko, amarga akeh-akehe sedulur kang ana manca wus ora bisa basa krama.
Matur nuwun

No comments:

Post a Comment