Sunday, January 22, 2017

Pagelaran Grebeg Sudiro 2017 Kutho Solo


Kuto Solo pancen ngedab-edabi, gawe bombong lan mongkog marang wong Jawa utamane,  lan Bangsa Indonesia umume. Saben tahun nganaake pahargyan kang diarani Grebeg Sudiro, dene tegese apa kok ana pahargyan kang aran grebeg sudiro?, ora liya yaiku perayaan akulturasi budaya, tegese campuran kabudayan saka tanah Jawa digathukake karo kabudayan saka bangsa liya. Akulturasi dewe nduweni teges campuran, ing kene akulturasi budaya sing dianaake ana ing grebeg sudiro yaiku campuran antarane Kabudayan masarakat Tionghoa lan Jawa.

Akulturasi iku saka basa Latin tembung “acculturate” tegse "tukul ngrembaka barenng", umume pangerten teges akulturasi (acculturation) iku campuran kabudayan kang sakbanjure ngasilake kabudayan anyar kanti ora ngilangake unsur-unsur asli budaya kuwi, tuladhane ya Grebeg Sudiro, campuran antarane kabudayan Tionghoa Implek lan kabudayan Jawa grebeg.

Tembung Grebeg iku tegese tradisi Jawa kanggo mahargya dina-dina wigati, biasane pahargyan iku pas pucuking pahargyan ana sing dijenengake rebutan hasil bumi, kayadene polowijo, polo kapendem, polo gumanung lan sakpanunggalane kang di pontho awujud gunungan. Tradisi iku dilestarekake manut falsafah Jawa "ora babah ora mamah" tegese ora obah golek rejeki ora oleh pangan utawa rejeki saka Hyang Murbeng Rat. Dene wujud gunung utawa gunungan ngemu werdi rasa syukur marang Gusti Kang Akarya Jagat.

 Cetha menawa Grebeg Sudiro iku kanggo ngetoake guyub rukune wong Jawa marang wong Monco kang ana ing Bumi Nuswantara, mulo ora mokal yen sakjane Implek iku tradisi Bangsa Cino, banjur awong Jawa uga melu nganaake pahargyan ora mung wong Chino ang mahargya.

Manut pamawase Koentjaraningrat, akulturasi iku proses sosial kang dumadi menawa paguyuban sosial karo sawijine kabudayan diadepake karo kabudayan manca kang beda, syarat dumadine proses akulturasi yaiku anane persenyawaan (affinity) nampa kabudayan anyar tanpa ana rasa kaget, lan sakbanjure bisa madaake (homogenity) kabudayan anyar kang tinampa amarga tataran werna kabudayan iku meh pada mung beda tatanan lan basa sarta panggonane bae. Akulturasi bisa ana yen ana srawung kabudayan kang maneka warna yaiku:
  1. Pasrawungan sosial, ana ing kabeh tataran masarakat, sebagian masarakat utawa antarane individu saka masarakat kang beda.   
  2. Pasrawungan budaya marga kahanan memitran utawa memungsuhan.
  3. Pasrawungan budaya antarane pakumpulan kang kuwasa lan kang di pakumpulan, banjur  nguwasani kabeh unsur kabudayan, mbuh saka unsur ekonomi, basa, lan kapinteran, agama, seni budaya utawa ngelmu kapinteran.
  4. Pasrawungan kabudayan antarane masarakat kang sitik lan akeh. pungkasan   
  5. Pasrawungan kabudayan amarga sistem kabudayan, sistem sosial apadene unsur budaya awujud wadag utawa karya.

Sakbanjure babagan akulturasi kabudayan ana ing Grebeg Sudiro Tahun 2017, Pamarentah Kutho Solo nganaake Grebeg Sudiro iki ora mung wektu sedino rampung nanging pirang-pirang ndino kang mbutuhake kabeh elemen masarakat Kutho Solo yaiku saka unsur Pamarentah, Saka unsur Pendidikan lan Kabudayan, lan liya-liyane.Grebeg Sudiro 2017 iki sawijine event budaya kang dianaake saben warsa kanggone masarakat Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Solo. maneka warna pahargyan kang diaanake ing Grebeg Sudiro iki, Antarane Umbul Matram, Sayembara Gawe Lampion, nyumet kembang api, plesiran prau kang dipaes (perahu hias), Bazar potensi lan karnaval budaya. Iki rantamane pahargyan kang maneka warna iku:

  1. Sayembara Lampion kanggo SMA lan SMK sak Solo Raya, event iki dianaake ing dina Selasa, (10/1/2017) tabuh 19.00 WIK. Sayembara lampion dianake ing kawasan Pasar Gede.  
  2. Sayembara plesiran prau hias & Bazar Potensi, event iki dianaake ing tanggal 17-27 Januari 2017 tabuh 18.00 WIK - 21.30 WIK. Sayembra dianaake ing Kali Pepe.  
  3. Pahargyan Umbul Mantram, Acara iki dianaake ing dina Kamis (19/1/2017) tabuh 19.00 WIK. Umbul Mantram digelar ing Kelurahan Sudiroprajan. 
  4. Karnaval Budaya Grebeg Sudiro 2017. Karnaval Grebeg Sudiro dianaake ing dina Minggu (22/1/2017). Kegiatan iki  kawiwitan tabuh 12.00 WIK  nganti paripurna ing Laladan Pasar Gede. Pungkasan. 
  5.  Pesta Kembang Api. Pesta kembang api dianaake ing dinadianaake ing dina Jumat (27/1/2017) kawiwitan tabuh 20.00 WIK hingga 24.00 WIK. Punjere adicara diaanake ing Laladan Pasar Gede. iki pawarta saka kene.
 

 

No comments:

Post a Comment